طراحی شده برای صنعت

سری دستگاههای کیمیا استات از ابتدا برای کارهای سنگین صنعتی طراحی شده اند. برخی از دستگاه های کیمیااستات بیش از یک دهه است که در کارخانجات مورد استفاده هستند.